pige Logo UE

Stanowisko Polskiej Izby gospodarczej „Ekorozwój” w sprawie projektu Ustawy o Odnawialnych źródłach energii przedstawionej do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Gospodarki

 

 PIG „Ekorozwój” uznaje przestawiony tekst projektu Ustawy za bardzo trudny, zawiły, z wieloma niejasnościami i możliwością różnej interpretacji zapisów przez organy decydujące o funkcjonowaniu systemu. Przykładem są choćby procedury dotyczące aukcji, umożliwiające w sposób arbitralny odrzucanie ofert, obniżanie cen, a w konsekwencji doprowadzanie do upadłości producentów odnawialnej energii. Uwaga ta dotyczy także dostępu do sieci i przyłączeń producentów o.z.e. Znaczną część projektu Ustawy zajmują opisy procedur i wymagań w stosunku do producentów o.z.e., które mogłyby znaleźć w rozporządzeniach wykonawczych, tym samym uczytelniając Ustawę.
Projekt sprawia wrażenie, że pisany był przez zespół związany z wielką energetyką zawodową, nie zainteresowany rozwojem energetyki odnawialnej.
PIG „Ekorozwój” zwraca uwagę na następujące problemy:

  1. Zbyt wiele uwagi poświęca się instalacjom modernizowanym, w sytuacji gdy w większości typów o.z.e. nie ma czego modernizować. Modernizacje dotyczą w większości przebudowy kotłów w wielkoskalowej energetyce zawodowej.
  2. Ogranicza się rozwój o.z.e. do mikroinstalacji i małych instalacji o mocy poniżej 1 MW. Instalacje powyżej 1 MW nie mają żadnych preferencji, a są wręcz eliminowane. Dotychczasowe rozwiązania określały barierę preferencji i możliwości rozwoju o.z.e. na poziomie 5 MW. Dotyczy to szczególnie biogazowni rolniczych i hydroenergetyki, dwóch rodzajów energetyki odnawialnej charakteryzujących się stabilnością produkcji, a więc najkorzystniejszych dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych państwa.
  3. Niezrozumiałe są preferencje dla instalacji dużych – do 50 MW i do 150 MW odnoszących się wyłącznie do spalania biomasy, które są skierowane do energetyki zawodowej. Jest to kierunek niezgodny z ideą i celami rozwoju o.z.e.
  4. W projekcie Ustawy pominięto całkowicie problem paliw alternatywnych, produkowanych z odpadów komunalnych i przemysłowych, które powinny mieć odrębną definicję. Głównie ten typ paliwa powinien być adresowany do energetyki zawodowej. Paliwa alternatywne winny być odrębnym określeniem.
  5. Określenie wydajności urządzeń o.z.e. na poziomie 3500 MWh /rok będzie, przy zbiegu niekorzystnych warunków pogodowych w okresie roku, nieosiągalny dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. Należy zrezygnować z tego warunku lub go obniżyć do np. 2500 MWh.
  6. Karanie za odchylenia od deklarowanej w aukcjach wielkości produkcji energii winno być zastąpione, w przypadku nadprodukcji, gradacyjnym obniżaniem ceny zakupu, a nie opłatami karnymi.
  7. Projekt nie określa ramowych zadań określających zasady wspierania przez NFOŚiGW rozwoju o.z.e. z funduszy gromadzonych z opłat zastępczych.
  8. Uznajemy, że najbardziej czytelne, wolne od manipulacji i arbitralnych rozstrzygnięć byłoby wprowadzenie w energetyce odnawialnej dopłat bezpośrednich zamiast aukcji. Dopłaty bezpośrednie stosowane są w większości starych państw UE i zdają bardzo dobrze egzamin w gospodarkach stabilnych, o niewielkiej stopie inflacji, umożliwiającej utrzymywanie poziomu dopłat przez okresy 5 lub 10-letnie.


    PIG "Ekorozwój" uznaje, że przedstawiony projekt Ustawy nie powinien być w obecnym kształcie przesłany do procedowania przez Sejm RP.